Kulturalni studiji pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

Odsjek za kulturalne studije

Nastali sredinom 60-tih godina prošlog stoljeća u Velikoj Britaniji, kulturalni studiji su interdisciplinarno područje istraživanja društva i kulture smješteno na dodiru društvene i književne teorije, odnosno društvene znanosti i humanistike. Karakterizira ih disciplinarna i metodološka raznovrsnost te društvena i politička angažiranost na strani marginaliziranih slojeva društva.

Kulturalni se studiji odlikuju obuhvatnošću i kritičkim duhom, ali i posve specifičnim metodološkim perspektivama na presjecištu poticaja iz klasične sociologije i kulturalne antropologije sa suvremenim stanjem kulturalno-teorijske debate, te srodnim i preklapajućim područjima studija književnosti, komunikologije, mediologije, rodnih studija, postkolonijalnih studija, filmskih studija itd. Stoga su privlačni većem broju studenata koji studijem žele ostvariti individualizirani obrazovni profil s polivalentnom vertikalom, koji je prilagođen novim potrebama dinamiziranog međunarodnog tržišta rada.

Sve su veći zahtjevi za upravo takvim obrazovnim profilima u svim institucijama koje se uključuju u kulturni život zajednice, od onih koje su njezini kreatori, do onih koje su njezini provoditelji. Djelatnosti se sve više povezuju i prožimaju: primjerice, izdavaštvo, odnosno muzejska, arhivistička ili bibliotečna djelatnost danas moraju pratiti domete mnogih disciplina u međusobnom prožimanju; organiziranje i menadžment kulturnih manifestacija iziskuje već i znanstveni uvid u multimedijalnost suvremene zbilje, njezinu povijesnu evoluciju i aktualnu usmjerenost; na svim razinama obrazovnoga sustava, ali i sustava uopće javlja se potreba za visokoupućenim i znanstveno kvalificiranim kreatorima novih integracijskih procesa među pojedinim područjima.

Odsjek za kulturalne studije, kao prvi takav studij u Hrvatskoj, osnovan je 2004./2005. ak. god. zahvaljujući ponajprije iznimnom trudu i energiji Marine Biti i njezinih suradnika (Aleksandra Mijatovića, Aljoše Pužara, Danijele Borovac) s Odsjeka za kroatistiku. Te je godine upisano 40-tak vrlo motiviranih studenata, a u realizaciji nastave sudjelovali su kolege s Odsjekâ za kroatistiku, filozofiju, pedagogiju i povijest. Neprocjenjiv doprinos studiju dali su brojni vanjski suradnici: Nenad Ivić, Dean Duda, Vladimir Biti, Stipe Grgas, Ognjen Čaldarović, Biljana Kašić, Vesna Girardi Jurkić, Nada Švob Đokić, Velimir Visković, Branko Mijić i brojni drugi. S vremenom se Odsjek i kadrovski osnažio znanstvenicima različitih struka i znanstvenih orijentacija, tako da u 2018. god. ima sedamnaest zaposlenih, od redovitoga profesora do asistenta, te nekolicinu vanjskih suradnika. Od 2009. god. tajnica Odsjeka je Odri Bradaschia, dobra duša Odsjeka i osoba koja – kao što poslovica kaže – drži (najmanje) tri kuta Odsjeka.

Riječki je program kulturalnih studija nikao na rezultatima provedene komparativne analize postojećih programa kulturalnih studija na međunarodnom akademskom tržištu. Usporedbom kako prednosti, ali i manjkavosti pojedinih ponuđenih rješenja, te uzimajući u obzir specifičnosti vlastita podneblja, ovaj se program i predložene promjene ustrojavaju s ciljem uspostavljanja načela zaokruženosti, ali ekstenzivnosti. S jedne strane, program se nudi kao integrativna silnica studiranja Filozofskom fakultetu, ali ugrađuje u sebe podjednako i načelo otvorenosti spram mogućnosti daljnjeg širenja, kako uvođenjem novih izbornih kolegija, tako i budućim pokretanjem poslijediplomskog doktorskog segmenta.

U dijakronijskoj se perspektivi osnivanje kulturalnih studija iščitava kao dijalektički logična etapa opisana razvoja Filozofskog fakulteta. Studij svoje uporište nalazi u uspostavljenoj programskoj raznolikosti naše ustanove (programi hrvatskoga i stranih jezika te književnosti, povijesti, filozofije, povijesti umjetnosti, informatologije, pedagogije, psihologije… ) koja je na sadašnjem stupnju svojega razvoja generirala i kadrovsku osnovu za izvođenje predloženog programa. Istovremeno i povrh toga predloženi studij svim tim korespondirajućim programima nudi suvremen razvojni poticaj i prema njima se dijalogično otvara. Riječ je o takvu studijskome konceptu koji može, želi i pozvan je poslužiti kao svojevrsni katalizator dinamizaciji i razvoju humanističkih, ali i društvenih disciplina na Filozofskome fakultetu i na Sveučilištu, dakle obavljanju visokovrijedne društvene funkcije unapređivanja akademske, a ne manje od toga i društvene zbilje.

Djelatnici

Pročelnica: doc. dr. sc. Sarah Czerny, e-mail: sczerny@ffri.hr

ECTS i Erasmus koordinator: dr. sc. Boris Ružić, e-mail: bruzic@uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Odri Bradaschia, Telefon:  051/265-692, e-mail: obradaschia@ffri.hr

Web stranica Odsjeka za kulturalne studije: https://cultstud.ffri.hr/

Redoviti profesori
Nikola Petković npetkovic@ffri.hr 051/265-693 F-809
Izvanredni profesori
Diana Grgurić
Hajrudin Hromadžić
Vjeran Pavlaković
Katarina Peović Vuković
dgrguric@ffri.hr
hhromadzic@ffri.hr
vpavlakovic@ffri.hr
kpvukovic@ffri.hr
051/265-706
051/265-697
051/265-705
051/265-700
F-812
F-810
F-804
F-814
Docenti
Nenad Fanuko
Sanja Puljar D´Alessio
Sarah Czerny
Zvjezdana Vrzić
Ozren Pupovac
Iva Žurić Jakovina
nfanuko@ffri.hr
spuljar@ffri.hr
sczerny@ffri.hr
zvrzic@ffri.hr
ozren.pupovac@uniri.hr
izuric@ffri.hr
051/265-694
051/265-691
051/265-695
051/265-699

051/265-698

F-808
F-807
F-807
F-816
F-817
F-815
Poslijedoktorandi
Brigita Miloš
Benedikt Perak
Boris Ružić
bmilos@ffri.hr
bperak@ffri.hr
bruzic@uniri.hr
051/265-701
051/265-704
051/265-702
F-816
F-811
F-813
Stručni suradnici na usavršavanju
Emanuela Berić emanuela.beric@uniri.hr 051/265-696 F-804

Studijski programi

Preddiplomski studij: Kulturologija (jednopredmetni studij)

Diplomski studij: Kulturologija (jednopredmetni studij)

Opis preddiplomskog studija

Diplomski studij

Opis diplomskog studija

Nastavna djelatnost

Prva generacija studenata upisana je na jednopredmetni dodiplomski studij po četverogodišnjem sustavu studiranja, da bi nakon godinu dana – na vlastitu inicijativu i uz odobrenje nadležnog ministarstva – prešli na bolonjski 3 + 2 sustav, tj. preddiplomski i diplomski studij. Time su Kulturalni studiji postali prvi bolonjski studij na riječkom Sveučilištu. Pravi dosezi te promjene pokazali su se dvije godine kasnije kada je trebalo pokrenuti diplomski studij. Odsjek za kulturalne studije postao je laboratorij u kojem se provjeravala organizacijska shema bolonjskih diplomskih studija, koja će tek godinu kasnije biti primijenjena na čitavom Sveučilištu.

Znanja i kompetencije koje prvostupnik stekne završetkom sveučilišnoga preddiplomskog studija omogućavaju praćenje diplomskih programa većine predmeta iz društveno–humanističke skupine (filozofija, sociologija, antropologija, komparatistika, povijest, etnologija), uz odgovarajuće prilagodbe u skladu s konkretnim propisima vezanim uz upise na diplomske studije. Isti se mogu pratiti na Filozofskom fakultetu u Rijeci ili na drugim filozofskim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Također, sveučilišni prvostupnik kulturologije može nastaviti obrazovanje prateći različite programe cijeloživotnoga obrazovanja.

Studenti/ce tijekom studija razvijaju sposobnost kulturalne analize, koja uključuje metode prikupljanja i znanstvene obrade podataka, teorijsku refleksiju te sposobnost postavljanja u odnos različitih disciplina i domena, što je osnovna značajka interdisciplinarnoga pothvata karakterističnoga za kulturalne studije. Nadalje, razvijaju sposobnost informiranja, diseminacije znanja i komuniciranja o problemima i rješenjima vezanim za struku zainteresiranim stručnjacima i javnosti.

Završetkom studijskoga programa prvostupnik stječe uvid u temeljna znanja o kulturi, društvenim procesima interakcije, komunikacije i institucionalizacije kulturnih obrazaca te praksama proizvodnje i potrošnje kulturnih dobara. Prvostupnik stječe osnovne kompetencije za tumačenje medijske kulture (uključujući filmsku, izvedbeno–scensku i popularnu kulturu), za bavljenje kulturalnoteorijskom misli (u političko–recentnom i povijesnom smislu), te za analizu procesa identifikacija (koji uključuje nacionalni, klasni, rasni, etnički, spolni i rodni, te jezični identitet).

Završetkom pak diplomskog studija kulturologije studenti/ce stječu niz općih kompetencija, kako instrumentalnih (temeljito opće znanje u području; sposobnost analize i sinteze; sposobnost organiziranja i planiranja…), tako i interpersonalnih (kritičke i samokritičke sposobnosti, timski rad…), te sistemskih (sposobnost primjene znanja u praksi, planiranje i vođenje projekata, projektna inicijativnost i poduzetnički duh…). U smislu specifičnih kompetencija, studenti/ce bivaju osposobljeni za razvijanja novih spoznaja i razumijevanja u polju kulturalne teorije, uočavanje veza i povezivanje kulturalnih teorija i praksi s kulturalnim politikama; korištenje znanstveno-istraživačkih rezultata u cilju unapređenja kulturalnih praksi; izvođenje istraživanja različitih kulturalnih konteksta. Također, stječu se praktične kompetencije u području kulturalnog menadžmenta i kulturalnih industrija (kazališta, muzeji, biblioteke, obrazovne institucije, festivalske uprave), poslovima u nakladništvu i medijima (TV, film, e-izdavaštvo, novinarstvo, urednički poslovi, strateško planiranje), kvalifikacije za upravljanje kulturnim resursima u javnom i privatnom sektoru, za profesionalni angažman u kulturnom i kongresnom turizmu, glasnogovorničkim i protokolarnim poslovima, u tijelima državne i lokalne uprave, međunarodnim tijelima i organizacijama, državnoj administraciji, kulturnoj diplomaciji, u nevladinom sektoru, u privatnim i javnim zakladama, istraživanjima tržišta….

Znanstvena djelatnost

Članovi Odsjeka produktivni su znanstvenici (vidi popis objavljenih knjiga), a Odsjek kao cjelina bio je organizator stručnih simpozija i konferencija. Znanstvena područja u kojima djeluju članovi Odsjeka zaista su raznovrsna: digitalna humanistika, mikrobiopolitika, kompleksni sustavi u kulturi, teorija i kritika ideologije, jezična i diskurzna analiza, sociolingvistika manjinskih i ugroženih jezika, rodni studiji, kultura sjećanja, medijski i filmski studiji, kritička teorija društva, antropologija svakodnevnice, psihoanaliza i kultura, teorije i politika identiteta, interkulturalna komunikacija, kulturalni kontekst glazbe, akustička ekologija, sociodrama te upravljanje resursima u kulturi.

Članovi Odsjeka objavili su 96 znanstvenih članaka i 79 poglavlja u zbornicima.

Znanstveni projekti

Hibridni identiteti i kulture granica (2008- 2013); voditelj Nikola Petković,

Documentazione e rivitalizzazione dei sei idiomi istrioti (2013-); voditeljica Zvjezdana Vrzić,

Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika (2007-); voditeljica Zvjezdana Vrzić,

Documentatoin of the Vlashki/Zheyanski Language (2012-2018); voditeljica Zvjezdana Vrzić,

Dekonstrukcija povijesno glazbenih iskustava (2013-2016); voditeljica Diana Grgurić,

Framing The Nation and Collective Identity in Croatia (2014-2018); voditelj Vjeran Pavlaković,

Erste Lectures, ErsteStiftungiWUSAustrija(2010-2011); voditelj Vjeran Pavlaković.

Topoteka Rijeka; Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti; voditelj Benedikt Perak; http://rijeka.topoteka.net

EmoCnet; voditelj Benedikt Perak; http://emocnet.uniri.hr/

Knjige

Autorske knjige

Petković, N. (2010). Identitet i granica, Zagreb.

Petković, N. (2009). A Central Europe of Our Own, Frankfurt AM.

Grgurić, D. (2010). Glazba i riječ, Rijeka.

Grgurić, D. (2010). Tvornica privida, Rijeka (s Marinom Biti).

Pavlaković, V. (2016). Yugoslav Volunteers in the Spanish Civil War, Beograd.

Pavlaković, V. (2014). The Battle for Spain Is Ours: Croatia and the Spanish Civil War, 1936-1939, Zagreb.

Hromadžić, H. (2014). Medijska konstrukcija društvene zbilje, Zagreb.

Hromadžić, H. (2008). Konzumerizam, Zagreb.

Peović Vuković, K. (2016). Marx u digitalnom dobu, Zagreb.

Peović Vuković, K. (2011). Mediji i kultura, Zagreb.

Ružić, B. (2012). Fragmenti slike svijeta, Rijeka (sa Sašom Stanićem).

Uredničke knjige

Pavlaković, V. (2017). Escalating into Holocaust, Beograd.

Pavlaković, V. (2017). Strategije simbolične izgradnje nacije u državama jugoistočne Europe, Zagreb.

Pavlaković, V. (2012). Confronting the Past: European Experiences, Zagreb.

Vrzić, Z. (s C. Cutler i P. Angermeyer) (2017). Language Contact in Africa and the African Diaspora in the Americas. Amsterdam.

Puljar D’Alessio, S. (2013). Avanture kulture, Zagreb.

Fanuko, N. (2013). Avanture kulture, Zagreb.

Stručne knjige i ostalo

Petković, N. (2006-2016). Harterije I – IV, Zagreb.

Perak, B. (2005). Temeljni lingvistički pojmovi, Zagreb.

Fanuko, N. (2004). Sociologija: udžbenik za gimnazije.

Vrzić, Z. (2009). Croatian: A Complete Course for Beginners (s A. Stojanović), NY.

Odsjek surađuje s inozemnim i domaćim institucijama kao što su fakultet za humanističke studije Sweet Briar College iz Virdžinije (SAD), Oddelek za kulturologijo Fakulteta za družbene vede u Ljubljani, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov iz Viškova. U okviru Erasmus programa više desetaka stranih studenata bilo je na razmjeni na Odsjeku, a naši su studenti boravili na sveučilištima diljem Europske unije.

Studenti

Studenti su posebna priča[1]. Aktivistički moment karakterističan za kulturalne studije diljem svijeta najviše je došao do izražaja upravo među studentima riječkih kulturalnih studija: osim već spomenute inicijative za raniji prelazak na bolonjski režim studiranja, naši su studenti bili u prvim redovima studentskih prosvjeda i višetjedne blokade fakulteta 2009. godine („Znanje nije roba!“; „Besplatno obrazovanje za sve!“), što je zauvijek zabilježeno kao važan trenutak studentske kritike razvoja hrvatskog društva.

Zbog lakše koordinacije i institucionalne podrške, osnovali su udrugu studenata ”Inicijativa kulturalnih studija – IKS”, koja je poslužila kao platforma za brojne aktivnosti na fakultetu i u zajednici. Tako su pokrenuti projekt ”S kulturologije na posao!”, program ”F.IKS – Večer kulturalnih studija”, festivali ”Kastav Film Festival” i ”Ženski film festival”, projekt ”Bakanalije”, ciklus koncerata studentskih bendova ”Riff”, organizirano gledanje filmova ”Filmoteka+”, pokrenut je e-fanzin, osnovana je mala knjižnica knjiga i skripti, a organiziran je i niz stručnih predavanja, tribina, stručnih vođenja po gradu, seminara i izleta, aktivističkih radionica, kao i niz drugih kulturno-umjetničkih, medijskih, sportskih, ekoloških i zabavnih programa i projekata. Studenti su također pokrenuli inicijativu uređenja studentskog vrta pored zgrade fakulteta, a posebno mjesto zauzima pokretanje i izdavanje važnog studentskog časopisa ”Drugost”. Zbog raznolikih interesa studenata i povećane potrebe za kulturnom produkcijom u Rijeci, studenti su osnovali još jednu udrugu, interdisciplinarni kolektiv ”Manufaktura”.

Iako je Odsjek za kulturalne studije relativno mlad odsjek, studenti riječkih kulturalnih studija su vrlo brzo dokazali svoju vrijednost u zajednici i na tržištu rada, te tako zauzeli odgovorne pozicije u javnim upravama, medijima, kulturnim ustanovama, udrugama, obrazovnim institucijama, a dio i u privatnom sektoru. Kako bi se omogućilo međusobno povezivanje bivših studenata u svrhu informiranja, poslovne suradnje i promocije, osnovan je alumni klub ”cultEXchange”.

Popis zaposlenika Odsjeka za kulturalne studije od 2004. do 2018.

Amir              Muzur                        2004./2005.

Aleksandar    Mijatović                    2004./2005. – 2007./2008.

Aljoša            Pužar                          2004./2005. – 2009./2010.

Nikola            Petković                     2004./2005. – do danas

Marina          Biti                             2005./2006. – 2007./2008.

Nenad           Fanuko                       2005./2006. – do danas

Katarina        Peović Vuković           2005./2006. – do danas

Danijela        Marot Kiš                   2006./2007. – 2010./2011.

Željka            Jasnić                         2006./2007. – 2012./2013.

Saša               Vojković                     2006./2007. – 2012./2013.

Brigita           Miloš                          2006./2007. – do danas

Sanja             Puljar D’Alessio          2006./2007. – do danas

Ankica           Čakardić                     2007./2008. – 2009./2010.

Danijela        Borovac                      2008./2009. – 2009./2010.

Martina         Kado                           2008./2009. – 2009./2010.

Olgica           Klepač                        2008./2009. – 2012./2013.

Diana            Grgurić                       2008./2009. – do danas

Vjeran           Pavlaković                  2008./2009. – do danas

Iva                 Žurić Jakovina            2008./2009. – do danas

Sarah             Czerny                        2009./2010. – do danas

Hajrudin        Hromadžić                 2010./2011. – do danas

Benedikt        Perak                          2010./2011. – do danas

Boris              Ružić                          2012./2013. – do danas

Ana                Bezić                          2014./2015.

Ana                Smokrović                  2014./2015.

Zvjezdana      Vrzić                           2013./2014. – do danas

Renato          Stanković                    2015./2016. – do danas

Ivan               Cerovac                      2017./2018.

Ozren            Pupovac                     2017./2018. – do danas

Popis vanjskih suradnika Odsjeka za kulturalne studije od 2004. do 2018.

Vladimir        Biti

Klara             Buršić Matijašić

Dean             Duda

Nenad           Ivić

Nenad           Smokrović

Branko          Rafajac

Vesna            Girardi Jurkić

Gianna          Mazzieri Sanković

Tatjana          Vukelić

Vedran          Strčić

Maja             Barac

Jasna             Čapo Žmegač

Snježana        Čolić

Biljana           Kašić

Lea                Lazzarich

Aleksandra    Smolić

Stipe              Grgas

Branka          Blažević

Marta            Berčić

Nikolina         Palašić

Ana                Peraica

Velimir          Visković

Mirjana         Crnić

Ognjen          Čaldarović

Corinna         Gerbaz Giuliano

Dario             Maršanić

Davor            Mišković

Neven            Šantić

Nada             Švob Đokić

Romana        Matanovac

Goran            Moravček

Branko          Mijić

David             Šporer

Kristina          Džin

Tanja             Vučković Juroš

Matko           Botić

Nataša           Hoić Božić

Martina         Holenko

Ivana             Kunda

Emil               Ergedžija

Božidar          Kovačić

Jana               Šarinić

Danijela        Marot Kiš

Giovanni        D’Alessio

Kristina          Blečić

Boran            Berčić

Monica          Priante

Ana                Gavran Miloš

Peter             Stanković

Karmen         Šterk

Mitja             Velikonja

Franc             Trček

Luka              Zevnik

Dunja            Matić

Umjetnost i znanost – Luka Paušić

Etnografski film temelj je istraživačke metode vizualne antropologije. Nalazi se na razmeđi umjetnosti i znanosti, mnogi su ga pokušali definirati ali u tome nisu uspjeli. Etnografski film star je koliko i film sam. Sve do sredine šezdesetih godina bio je korišten u nastojanjima antropologije da se dokaže kao pozitivistička znanost u čemu zbog stalnih problema objektivnosti nikada u potpunosti nije uspio. Film nikada ne može biti objektivan, jer uvjek netko upravlja kamerom; montaža je na djelu i tokom samog snimanja, u trenutku kada odabiremo gdje, kako i što ćemo snimati. Ulazak Clifforda Geertza i prokazanja antropologije kao interpretativne znanosti u potpunosti otklanja ideju antropologije, a time i etnografskog filma kao posve objektivnih prikaza realnosti. Stavlja se naglasak na kontekstualizaciju, opservacijski film – pokušaj da se fenomen snima kao da nema kamere – propada kao projekt. Utoliko upravo antropologija, odmičući se od objektivnosti, dopušta ulazak subjektivnog, pokušaja da nam približi nepoznato i različito, ukratko, ono Drugo.

Read More

Transmetropolitan – Analiza slike – Luka Paušić

Analizom ću pokušati dokazati snagu kojom medij stripa može izraziti osnovni krik djelatne kritike. Medij stripa, nesputan brzinom kretanja filma ili statičnošću pukih slova na papiru čitatelju ostavlja izbor trajanja svakog panela, dok slike stoje zamrznute, spremne za svaku nuancu ispitivanja i promatranja. Njihova nepokretnost, težina liinija, boja, papir pod prstima i tom na koljenima, neišarana zvučnom kulisom, smještaj fumeta – ostavljeno na mislost čitatelju. Uz to, ukazati ću na materijal na koje se aanalizirani strip oslanja, točke kontrakulture i kulture iz kojih crpi svoju snagu.Upravo su te poveznice i vektori posebno vidljivi u ovom stripu, čiste od ikakvih pretenzija, apstrakcije i intelektualiziranja.

Read More

Tumačenje kultura – Luka Paušić

Clifford Geertz spominje ljudsko ponašanje kao većinom simboličku radnju, simboličku akciju. U ovom je tekstu na granici dvaju paradigmi; one semiotičke za čije je etabliranje i oživotvorenje velikim djelom zaslužan, i one sociološke, na tragu teorije Maxa Webera[1], što se može iščitati i njegovim izborom danjeg školovanja, ne samo kao dopuna filozofiji čije je koncepte i pristupe želio koristiti u odnosu na svjetovnije teme koje je mogao empirijski dotaknuti. Kreće se Weberovim stopama u potrazi za značenjima kroz koja će doći do “odgovora koje su drugi ljudi dali na naša pitanja”.

Sama definicija “Vjerujući, zajedno s Maxom Weberom, da je čovjek životinja koja visi u mrežama značenja što ih je sam ispleo, ja kulturu doživljavam poput tih mreža, pa stoga njihova analiza ne treba biti eksperimentalna znanost koja traga za zakonitostima, nego interpretativna znanost u traganju za značenjem.” izvučena je iz konteksta u kojeg ga je Weber smjestio, unutar ideje budućeg željeznog kaveza kojeg nosi racionalizacija i birokracija kao njezina bitna odrednica. U toj pesimističnoj viziji budućnosti Weber predviđa sve veću birokratizaciju, koja je ultimativni aparat racionalizacije, hladan i impersonalan. To je izvučeno iz konteksta jer je Geertz bio doktorski student Talcotta Parsonsa, velikog predstavnika funkcionalizma u sociologiji i zalagatelja za društveni status quo, preko kojeg je Geertz došao do Weberove definicije. Parsons na njega ima velik utjecaj, što se može isčitati iz naslova i tema eseja sadržanih u “Tumačenju kultura” (1973.) i “Local Knowledge” (1983.).

Geertz ovim tekstom utječe na akademske diskurse, isprva antropologije, gdje nekoliko godina izdržava napade, a desetak godina kasnije i u sociologiji, kada se taj pristup i počinje izvlačiti iz konteksta etnografije i nazivati semantičkim pristupom. Miče fokus s strukture na ljude same, s njihovim emocijama i reakcijama što u tekstu i sam ocrtava koristeći primjer Gilberta Rylea[2]; brzo stiskanje i opuštanje kapka jednog oka. Promatrano bez konteksta, kontrakcije mogu značiti jedino tik, ali s kontekstom mogu imati čitav niz značenja.

Read More

Viralne kampanje – fenomen koji osvaja marketinšku i društvenu sferu

U suradnji sa studenticom Odjela za kulturologiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku nastao je ovaj rad o viralnim kampanjama koje su pronašle svoje mjesto u medijskom prostoru. Rad donosi pregled povijesti viralnih kampanja kao i načine njihova širenja. S ciljem što kvalitetnijeg istraživanja navedene teme intervjuirale smo Miroslava Vargu, certificiranog trenera Google AdWords-a koji je svojim odgovorima dao doprinos u razumijevanju ove teme. Smatramo kako je tema viralnog marketinga u Hrvatskoj još uvijek neistražena stoga smo intervju priložile u cijelosti.

Read More

Fenomen društvene isključenosti

Društvena isključenost je jedan od gorućih problema današnjice. Iako se ovaj koncept odnosi uglavnom na pojedince koji su, uglavnom ne svojom krivnjom, postavljeni na sam rub, na margine društva, može se ustvrditi da su danas u svijetu i neke cijele države postavljene na rub društva te da se mogu svrstati pod ovaj koncept. Kada kažem neke, ne mislim na manji broj, već na sve zemlje koje zapad svrstava pod Druge, na sve zemlje trećeg svijeta. Ipak, u svom se seminarskom radu neću baviti tim državama, nego ću prije svega teoretske postavke društvene isključenosti pokušati primjeniti na hrvatsko društvo. S obzirom da za dvadesetak dana ulazimo u Europsku Uniju, a brojimo više od tristo tisuća nezaposlenih[1], što predstavlja samo dno Unije, mislim da je društvena isključenost kod nas izrazito prisutna i da se o tom problemu ne smije šutiti.

Tako sam seminarski rad podijelio na jednu veću i dvije manje tematske jedinice. U najvećem ću dijelu, referirajući se na tekst Željke Šporer o društvenoj isključenosti, iznositi teoretske postave o definiciji, izvorima i tipologiji ovog koncepta, ali i o globalizaciji koja čini se, pomalo iznenađujuće, sve više odvaja bogate od siromašnih, uključene od isključenih. U naredna dva kraća dijela, izložit ću pojedine rezultate istraživanja koja govore o Hrvatskoj i ostalim “balkanskim” zemljama u procesu tranzicije i o tome kako njihovi stanovnici gledaju na problem siromaštva, nezaposlenosti i čemu se nadaju u budućnosti. Iz rezultata se da naslutiti da balkansko društvo na sebe gleda kao izrazito isključeno. U posljednjem ću dijelu, također referirajući se na pojedina istraživanja, progovoriti o dva najčešća oblika isključenosti, tj. isključenih zajednica u Hrvatskoj, a to su obitelji u kojima su radnici, koji su najčešće muškarci, siromašni te kućanstva bez zaposlenih, koja se nalaze u još težoj poziciji od prethodnih.

Read More

Ana Marković Čunko: Križarski ratovi

Tisućama godina Svetom zemljom i Bliskim istokom tekle su rijeke krvi. Na tom području ostali su ožiljci bitke vođene između tri svjetske religije. Međutim, najveći ožiljak ostavio je rat između kršćana i muslimana koji je krenuo krajem XI. stoljeća i koji je trajao dvije stotine godina.

Ulog je bio mali komad zemlje dug nekoliko stotina kilometara, ali koji je nudio najveću nagradu – Jeruzalem. Ovaj sveti rat prešao je u legendu, ali bilo je onih koji su ga vidjeli i doživjeli vlastitim očima. Veliki kroničari iz dva različita svijeta, kršćanskog i muslimanskog, pisali su o velikim podvizima, bitkama i ratnicima, o ljudima koji su život položili za svoga Boga. To je bio sukob dviju velikih religija, sukob između polumjeseca i križa. To su bili križarski ratovi.

Read More

Sličnosti i razlike ljudi i životinja s obzirom na jezik; Ajduković Ana

Ljudi se već stoljećima smatraju vrhuncem kreacije, nekom nadređenom vrstom na Zemlji. Međutim, proširivanjem spoznaja o životu drugih životinja uočavaju se brojne sličnosti. Razlika između ljudi i drugih životinja po mnogočemu je zapravo stvar stupnjevanja, a ne nekog nepremostivog jaza. Mary Midgley  kaže kako već koristeći sam naziv životinja mi koristimo a class kojoj svi pripadamo, a s druge strane tim nazivom obilježavamo nešto čemu ne pripadamo i u odnosu na što se ljudsko biće drži superiornim te ustraje u isticanju razlika.Važno područje oko kojeg se vode mnogobrojne rasprave o sličnostima i razlikama ljudi i životinja jest jezik, odnosno upotreba jezika. Jezik se smatra jedinstvenim ljudskim obilježjem, jednim od najačih ljudskih alata u organizaciji života, no možemo li sa sigurnošću utvrditi kako životinje nemaju svoj jezik, odnosno možemo li držati do odvojenosti čovjeka i životinja s obzirom na njegovu upotrebu? Je li ono granica koja nas odvaja ili spaja i postoji li uopće granica koja svjedoči našim razlikama pitanja su koja se postavljaju kao glavna vodilja ovom seminarskom radu, a cilj je ponuditi neke od mogućih odgovora.

Kao glavni fokus uzet je odnos dupina i ljudi te će se upravo pomoću analize njihovih razlika i sličnosti s obzirom na način uporabe jezika pokušati pronaći rješenja. Drugi dio rada prezenirat će kratko istraživanje provedeno u obliku intervjua na uzorku od osam ljudi s područja grada Rijeke kojim se željela otkriti informiranost i osobno iskustvo ispitanika s obzirom na spomenute životinje.

Read More

Ana Marković Čunko: Kultura Maya

Danas je uobičajeno Istoku pripisivati ulogu izvorišta drevne mudrosti, dok se uz Zapad vezuju neke sasvim druge vrijednosti poput materijalizma, konzumerizma, pohlepe i općenito svih aspekata naše niže prirode. Proučavajući religiju, drevna znanja i tradiciju Istoka mnogi će zaključiti kako je Istok po tom pitanju superioran u odnosu na Zapad. Međutim, je li to uistinu tako i što se točno smatra Istokom, a što Zapadom? Gdje je granica i koliko je to uopće važno? Read More

Vanja Brdar: Tijelo u postmodernoj tehnološkoj kulturi

Tijelo je kroz povijest vezano za određene društvene, socijalne ili simboličke vidove proizvodnje, čija je tehnološka izvedba u fokusu našeg razmatranja.[1]

Kroz ljudsko tijelo stvaraju se određeni koncepti, ruše granice i stvaraju nove paradigme. Simbolika koji ono nosi redefinira povijesne i društvene kontekste. U suživotu s tehnologijom, tijelo doživljava svojevrsnu nadgradnju i transformaciju. Nadalje, sukladno s postmodernizmom tijelo doživljava određeni preporod, te se brišu tjelesne granice-granice roda, spola, umnog i fizičkog. Nastupa doba bestjelesnog tijela, hibrida tehnologije odnosno mašinerije svjesne svojih unaprijeđenih mogućnosti.

Postmodernizam bilježi svoje početke 60-tih godina prošlog stoljeća, razvitkom tehnološke kulture, te prevladavanjem beskompromisnih referenci, „ubojstvom autora“ i iščeznućem autohtone kulture. Irving Howe i Harry Levin u želji da definiraju sveprisutan pokret, imenovali su potomka modernističkog pokreta. Razdoblje je to samodopadne kulture, intermedijalnosti, konzumerističke civilizacije i reference. Blijeda kopija modernizma iliti „Pastiš“, kako ju definira Jameson , kulturni je konstrukt današnje civilizacije. Prenapučenost informacija, shizofreno stanje medija dodatno utječu na sveukupno društvo, stvarajući tupe, lijene i izbezumljene pojedince koji teže za nekom novom senzibilnom sferom.

Read More