Obrazovanje

Cultural Studies: List of Courses/ Popis kolegija 2014/15  Popis svih kolegija kulturalnih studija za akademsku godinu 2014/2015. Akademska godina 2014/2015 - Academic year 2014/2015
Diplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Diplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Preddiplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Preddiplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Stečene kompetencije Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik kulturologije. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih...
Kulturalni studiji Kulturalni studiji naziv su za široko područje izučavanja raznovrsnih kulturalnih fenomena, od kulturne politike i tradicionalnih kulturalnih institucija do komunikacije, mode, medija i popularne kulture,...

Cjelozivotno obrazovanje

Cjeloživotni program: Produkcija zvuka i glazbe Srijeda, 28 Kolovoz 2013 Na Sveučilištu u Rijeci uveden je novi cjeloživotni program... More detail

 Popis kolegija 2015/16 diplomski studij

DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE - MODUL INTERDISCIPLINARNE TEORIJE KULTURE

SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - INTERDISCIPLINARY THEORIES OF CULTURE MODULE

 

I. semestar

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Hajrudin Hromadžić

Odabrane kulturološke teme 3: Konzumerizam

Selected Themes in Cultural Studies 3: Consumerism

15+0+15

6

dr. sc. Sarah Czerny

Studiji odnosa ljudi i životinja

Human-Animal Studies

30+0+15

6

dr. sc. Katarina Peović Vuković

Postmoderna. Demokracija i hegemonija

Postmodernity. Democracy and Hegemony

15+0+30

6

dr. sc. Diana Grgurić

Glazba i kulturni kontekst

Music and Cultural Context

15+0+30

6

 

II. semestar

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Brigita Miloš

Rodna tekstualnost

Gender Textuality

30+0+15

6

dr. sc. Nenad Fanuko

Teorije ideologije

Theories of Ideology

30+0+15

6

dr. sc. Zvjezdana Vrzić

Kultura govorenja

Culture of Speaking

15+0+30

6

 

III.  semestar

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

Individualne mentorske konzultacije i izrada diplomskog rada

Individual Supervision for Master's Thesis

0+0+30

12

dr. sc. Sanja Puljar D'Alessio

Odabrane kulturološke teme 1: Antropologija prostora

Selected Themes in Cultural Studies 1: Anthropology of Space

15+0+15

6

dr. sc. Hajrudin Hromadžić

Teorije svakodnevice

Theories of Everyday Life

30+0+15

6

dr. sc. Nikola Petković

Magris

Magris

30+0+15

6

 

IV.  semestar

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

 

Diplomski rad

Master's Thesis

-

12

dr. sc. Benedikt Perak

Kognitivizam i kulturalni studiji

Cognitivism and Cultural Studies

30+0+15

6

dr. sc. Nikola Petković

Interkulturalna komunikacija

Intercultural Communication

15+0+30

6

dr. sc. Iva Žurić Jakovina

Psihodrama i sociodrama – od psihe do društva

Psychodrama and Sociodrama - from Psyche to Society

30+0+15

6

 

DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE – MODUL MEDIOLOGIJA I POPULARNA KULTURA

SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - MEDIA STUDIES AND POPULAR CULTURE MODULE

 

I. semestar

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Hajrudin Hromadžić / Boris Ružić

Film i kultura 1

Film and Culture 1

30+0+15

6

dr. sc. Katarina Peović Vuković

Teorija i praksa novih medija

Theory and Praxis of the New Media

15+0+30

6

dr. sc. Sanja Puljar D'Alessio

Vizualna antropologija

Visual Anthropology

15+0+15

6

 

II. semestar

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Katarina Peović Vuković / dr. sc. Benedikt Perak

Multimedija

Multimedia

15+0+15

6

dr. sc. Hajrudin Hromadžić

Mediji i globalizacija

Media and Globalisation

15+0+30

6

dr. sc. Sanja Puljar D'Alessio

Antropologija televizije

Anthropology and Television

30+0+30

6

dr. sc. Vjeran Pavlaković

Komparativna povijest kulture sjećanja

Comparative History of the Culture of Memory

15+0+15

6

 

III. semestar

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

 

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

Individualne mentorske konzultacije i izrada diplomskog rada

Individual Supervision for Master's Thesis

0+0+30

12

dr. sc. Diana Grgurić

Odabrane kulturološke teme 4: Nova glazba

Selected Themes in Cultural Studies 4: Modern Music

30+0+15

6

dr. sc. Nikola Petković / Branko Mijić

Tiskani mediji

Print Media

15+0+30

6

dr. sc. Hajrudin Hromadžić/ Boris Ružić

Film i kultura 2

Film and Culture 2

30+0+15

6

 

IV. semestar

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

 

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

 

Diplomski rad

Master's Thesis

-

12

dr. sc. Nikola Petković / Branko Mijić

Pisati za medije

Writing for the Media

15+0+30

6

dr. sc. Diana Grgurić

Odabrane kulturološke teme 2: Popularna glazba

Selected Themes in Cultural Studies 2: Popular Music

30+0+15

6

dr. sc Zvjezdana Vrzić

Odabrane kulturološke teme 6:

Sociolingvistika manjinskih i ugroženih jezika

Selected Themes in Cultural Studies 6: Sociolinguistics of Minority and Endangered Languages

30+0+15

6