Obrazovanje

Cultural Studies: List of Courses/ Popis kolegija 2014/15  Popis svih kolegija kulturalnih studija za akademsku godinu 2014/2015. Akademska godina 2014/2015 - Academic year 2014/2015
Diplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Diplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Preddiplomski studij kulturologije - jednopredmetni studij O studiju: Preddiplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju...
Stečene kompetencije Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik kulturologije. Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih...
Kulturalni studiji Kulturalni studiji naziv su za široko područje izučavanja raznovrsnih kulturalnih fenomena, od kulturne politike i tradicionalnih kulturalnih institucija do komunikacije, mode, medija i popularne kulture,...

Cjelozivotno obrazovanje

Cjeloživotni program: Produkcija zvuka i glazbe Srijeda, 28 Kolovoz 2013 Na Sveučilištu u Rijeci uveden je novi cjeloživotni program... More detail

 Popis svih kolegija kulturalnih studija za akademsku godinu 2014/2015.

Akademska godina 2014/2015 - Academic year 2014/2015

 

 


 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE
SINGLE HONOURS B.A. IN CULTURAL STUDIES

Links:

I. semestar

II. semestar

III. semestar

IV. semestar

V. semestar

VI. semestar

 


 

DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE - MODUL INTERDISCIPLINARNE TEORIJE KULTURE
SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - INTERDISCIPLINARY THEORIES OF CULTURE MODULE

Links:

I. semestar

II. semestar

III. semestar

IV. semestar

 


DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE – MODUL MEDIOLOGIJA I POPULARNA KULTURA
SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - MEDIA STUDIES AND POPULAR CULTURE MODULE

Links:

I. semestar

II. semestar

III. semestar

IV. semestar

 

 

 

 

 


Popis kolegija / List of courses:I. semestar
PREDDIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE
SINGLE HONOURS B.A. IN CULTURAL STUDIES

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course Title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr.sc. Nenad Fanuko

Uvod u kulturalne studije

Introduction to Cultural Studies

30+0+30

5

dr. sc. Ana Bezić

Uvod u kulturalnu antropologiju

Introduction to Cultural Anthropology

30+0+15

5

dr. sc. Iva Žurić Jakovina

Uvod u kulturalnu povijest

Introduction to Cultural History

30+0+15

5

dr. sc. Nenad Fanuko

Uvod u sociologiju

Introduction to Sociology

15+0+15

5

dr. sc. Hajrudin Hromadžić

Uvod u medijske studije

Introduction to Media Studies

30+0+15

4

dr. sc. Boran Berčić / dr. sc. Matej Sušnik

Uvod u filozofiju

Introduction to Philosophy

30+0+0

3

Ana Smokrović

Uvod u studij

Introduction to the Cultural Studies Programme

0+0+15

2

Sanja Berlot

Tjelesna i zdravstvena kultura

Physical Education

0+30+0

1

 

Natrag na vrh / Back


 

II. semestar
PREDDIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE
SINGLE HONOURS B.A. IN CULTURAL STUDIES

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course Title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Nenad Fanuko / Marta Berčić

Metodologija istraživanja u kulturi

Research Methods and Practices in Cultural Studies

30+0+30

4

dr. sc. Karmen Šterk

Suvremena kulturalna antropologija

Contemporary Cultural Anthropology

30+0+15

5

dr. sc. Vjeran Pavlaković / Kristina Džin

Kulturalna povijest do srednjovjekovlja

Cultural History until the Middle Ages

30+0+15

5

dr. sc. Iva Žurić Jakovina

Uvod u književnost

Introduction to Literature

15+0+30

5

dr. sc. Nenad Fanuko

Sociologija kulture

Sociology of Culture

30+0+15

5

dr. sc. Katarina Peović Vuković

Tematska uporišta kulturalnih studija

Key Topics in Cultural Studies

30+0+15

5

Sanja Berlot

Tjelesna i zdravstvena kultura

Physical Education

0+30+0

1

 

Natrag na vrh / Back


 

III. semestar
PREDDIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE
SINGLE HONOURS B.A. IN CULTURAL STUDIES

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course Title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Vjeran Pavlaković

Povijest kulturalnoteorijske misli

Cultural Theory in an Historical Perspective

15+0+30

5

dr. sc. Benedikt Perak

Jezik, mišljenje i kultura

Language, Thought and Culture

15+0+15

5

dr. sc. Nikola Petković / dr. sc. Iva Žurić Jakovina

Pravci u suvremenoj kulturalnoj teoriji

Directions in Contemporary Cultural Theory

30+0+15

5

dr. sc. Hajrudin Hromadžić / Boris Ružić

Uvod i pravci u filmskim studijima

Introduction and Directions in Film Studies

30+0+15

5

dr. sc. Nikola Petković

Etnički, nacionalni i rasni identiteti

Ethnic, National and Racial Identities

30+0+15

5

Veno Đonlić

Tjelesna i zdravstvena kultura

Physical Education

0+30+0

1

INTERNI IZBORNI PREDMETI - - - ELECTIVE COURSES (departmental list)

dr. sc. Katarina Peović Vuković / dr. sc. Benedikt Perak

Oblikovanje mrežnih stranica

Web Page Design

15+0+15

4

 

Natrag na vrh / Back 


 

IV. semestar
PREDDIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE
SINGLE HONOURS B.A. IN CULTURAL STUDIES

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course Title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Diana Grgurić/ dr. sc. Benedikt Perak

Duhovnost i kultura

Spirituality and Culture

30+0+15

5

dr. sc. Diana Grgurić

Intermedijalnost

Intermediality

30+0+15

5

dr. sc. Nenad Ivić

Kulturalna povijest srednjovjekovlja i ranog modernog doba

Medieval and Early Modern Cultural History

30+0+15

5

dr. sc. Peter Stanković

Popularna kultura

Popular Culture

30+0+15

5

dr. sc. Brigita Miloš

Rodni i spolni identiteti

Gender and Sexual Identity

30+0+15

5

Veno Đonlić

Tjelesna i zdravstvena kultura

Physical Education

0+30+0

1

INTERNI IZBORNI PREDMETI - - - ELECTIVE COURSES (departmental list)

dr. sc. Hajrudin Hromadžić

Medijska kultura

Media Culture

15+0+15

4

dr. sc. Danijela Marot Kiš

Tekstualnost i narativnost

Textuality and Narrativity

15+0+15

4

 

Natrag na vrh / Back


 

V. semestar
PREDDIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE
SINGLE HONOURS B.A. IN CULTURAL STUDIES

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course Title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Hajrudin Hromadžić / Boris Ružić

Pravci u filmskim i medijskim studijima

Directions in Film and Media Studies

30+0+15

4

dr. sc. Vjeran Pavlaković

Kulturna politika

Cultural Policy

15+0+15

4

dr. sc. Ana Bezić

Kulturalna geografija

Cultural Geography

30+0+15

4

dr. sc. Diana Grgurić

Izvedbeno-scenska kultura

Performing Arts Culture

15+0+15

4

dr. sc. Katarina Peović Vuković

Znanost, tehnologija i kultura

Science, Technology and Culture

15+0+15

4

dr. sc. Nenad Fanuko / Marta Berčić

Kultura civilnog društva

Cultural Aspects of Civil Society

30+0+15

4

INTERNI IZBORNI PREDMETI - - - ELECTIVE COURSES (departmental list)

dr. sc. Nikola Petković / Ana Smokrović

Klasni identiteti

Class Identities

15+0+15

4

 

Natrag na vrh / Back


 

VI. semestar
PREDDIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE
SINGLE HONOURS B.A. IN CULTURAL STUDIES

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course Title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Vjeran Pavlaković

Kulturalna povijest modernog i postmodernog doba

Modern and Postmodern Cultural History

30+0+15

5

dr. sc. Peter Stanković

Popularna kultura 1

Popular Culture 1

15+0+15

4

dr. sc. Hajrudin Hromadžić

Medijska kultura

Media Culture

15+0+15

5

dr. sc. Diana Grgurić

Popularna kultura 2: Intermedijalnost

Popular Culture 2: Intermediality

30+0+15

4

dr. sc. Nikola Petković

Kulture srednje Europe

Culture of Central Europe

15+0+15

4

Seminar završnog rada

Undergraduate Final Thesis

0+0+45

4

INTERNI IZBORNI PREDMETI - - - ELECTIVE COURSES (departmental list)

dr. sc. Sarah Czerny

Mit i kultura

Myth and Culture

30+0+15

4

 

Natrag na vrh / Back


 

 

 


I. semestar
DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE - MODUL INTERDISCIPLINARNE TEORIJE KULTURE
SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - INTERDISCIPLINARY THEORIES OF CULTURE MODULE

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Hajrudin Hromadžić

Odabrane kulturološke teme 3: Konzumerizam

Selected Themes in Cultural Studies 3: Consumerism

15+0+15

6

dr. sc. Ana Bezić

Studiji odnosa ljudi i životinja

Human-Animal Studies

30+0+15

6

dr. sc. Katarina Peović Vuković

Postmoderna. Demokracija i hegemonija

Postmodernity. Democracy and Hegemony

15+0+30

6

 

Natrag na vrh / Back


 

II. semestar
DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE - MODUL INTERDISCIPLINARNE TEORIJE KULTURE
SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - INTERDISCIPLINARY THEORIES OF CULTURE MODULE

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Brigita Miloš

Rodna tekstualnost

Gender Textuality

30+0+15

6

dr. sc. Nenad Fanuko

Teorije ideologije

Theories of Ideology

30+0+15

6

dr. sc. Katarina Peović Vuković

Psihoanaliza i kultura

Psychoanalysis and Culture

15+0+30

6

dr. sc. Zvjezdana Vrzić

Kultura govorenja

Culture of Speaking

15+0+30

6

 

Natrag na vrh / Back


 

III. semestar
DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE - MODUL INTERDISCIPLINARNE TEORIJE KULTURE
SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - INTERDISCIPLINARY THEORIES OF CULTURE MODULE

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

Individualne mentorske konzultacije i izrada diplomskog rada

Individual Supervision for Master's Thesis

0+0+30

12

dr. sc. Hajrudin Hromadžić

Teorije svakodnevice

Theories of Everyday Life

30+0+15

6

dr. sc. Nikola Petković

Magris

Magris

30+0+15

6

dr. sc. Benedikt Perak

Kognitivizam i kulturalni studiji

Cognitivism and Cultural Studies

30+0+15

6

 

Natrag na vrh / Back


 

IV. semestar
DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE - MODUL INTERDISCIPLINARNE TEORIJE KULTURE
SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - INTERDISCIPLINARY THEORIES OF CULTURE MODULE

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

Diplomski rad

Master's Thesis

-

12

dr. sc. Franc Trček

Odabrane kulturološke teme 1: Antropologija prostora

Selected Themes in Cultural Studies 1: Anthropology of Space

15+0+15

6

dr. sc. Nikola Petković

Interkulturalna komunikacija

Intercultural Communication

15+0+30

6

dr. sc. Iva Žurić Jakovina

Psihodrama i sociodrama – od psihe do društva

Psychodrama and Sociodrama - from Psyche to Society

30+0+15

6

 

Natrag na vrh / Back


 

 

I. semestar
DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE – MODUL MEDIOLOGIJA I POPULARNA KULTURA
SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - MEDIA STUDIES AND POPULAR CULTURE MODULE

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Hajrudin Hromadžić / Boris Ružić

Film i kultura 1

Film and Culture 1

30+0+15

6

dr. sc. Katarina Peović Vuković

Teorija i praksa novih medija

Theory and Praxis of the New Media

15+0+30

6

dr. sc. Luka Zevnik

Antropologija televizije

Anthropology and Television

30+0+30

6

 

Natrag na vrh / Back


 

II. semestar
DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE – MODUL MEDIOLOGIJA I POPULARNA KULTURA
SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - MEDIA STUDIES AND POPULAR CULTURE MODULE

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

dr. sc. Mitja Velikonja

Vizualna antropologija

Visual Anthropology

15+0+15

6

dr. sc. Katarina Peović Vuković / dr. sc. Benedikt Perak

Multimedija

Multimedia

15+0+15

6

dr. sc. Hajrudin Hromadžić

Mediji i globalizacija

Media and Globalisation

15+0+30

6

dr. sc. Vjeran Pavlaković

Komparativna povijest kulture sjećanja

Comparative History of the Culture of Memory

15+0+15

6

 

Natrag na vrh / Back


 

III. semestar
DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE – MODUL MEDIOLOGIJA I POPULARNA KULTURA
SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - MEDIA STUDIES AND POPULAR CULTURE MODULE

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

Individualne mentorske konzultacije i izrada diplomskog rada

Individual Supervision for Master's Thesis

0+0+30

12

dr. sc. Diana Grgurić

Odabrane kulturološke teme 4: Nova glazba

Selected Themes in Cultural Studies 4: Modern Music

30+0+15

6

dr. sc. Nikola Petković / Branko Mijić

Tiskani mediji

Print Media

15+0+30

6

dr. sc. Diana Grgurić

Odabrane kulturološke teme 2: Popularna glazba

Selected Themes in Cultural Studies 2: Popular Music

30+0+15

6

 

Natrag na vrh / Back


 

IV. semestar
DIPLOMSKI STUDIJ KULTUROLOGIJE – MODUL MEDIOLOGIJA I POPULARNA KULTURA
SINGLE HONOURS M.A. IN CULTURAL STUDIES - MEDIA STUDIES AND POPULAR CULTURE MODULE

Nositelj predmeta / asistent

Predmet

Course title

Fond sati (p + v + s)

ECTS bodovi

Diplomski rad

Master's Thesis

-

12

dr. sc. Hajrudin Hromadžić / Boris Ružić

Film i kultura 2

Film and Culture 2

30+0+15

6

dr. sc. Nikola Petković / Branko Mijić

Pisati za medije

Writing for the Media

15+0+30

6

dr. sc Zvjezdana Vrzić

Odabrane kulturološke teme 6:

Sociolingvistika manjinskih i ugroženih jezika

Selected Themes in Cultural Studies 6: Sociolinguistics of Minority and Endangered Languages

30+0+15

6

 

Natrag na vrh / Back

 

Na početak stranice / Start of page