Problematiziranje pojma 'world music' uz primjer istarske etno skupine Veja - Antonija Slavić

Veja noir.am

Pojam world music često se koristi, kako u medijima, tako i u raznim teorijama glazbenih žanrova, ali i glazbe općenito. Formalno usustavljenje ovog pojma zbilo se 1987. godine, a stvoren je kako bi uključivao sve ono što nije ulazilo u druge, već utvrđene muzičke kategorije (Ober, 2007a:116). Kao što piše Aubert (Ibid.:116): „na prvi pogled, world music izgleda poput ogromne košare koja sadrži cjelokupnu povijest glazbe“.

Međutim, sudeći prema teoretičarima koji se ovim pojmom bave, izraz world music se koristi u svom užem značenju, (koje ipak i nije tako usko) za područje suvremene popularne glazbe: „u kojoj su se ispreplela iskustva mnogih kultura“ (Aubert, 2007b:105). Kao i svaki pojam, i world music za sobom povlači pozitivne, ali i negativne strane koje je Aubert pojasnio vrlo jednostavnim rječnikom. Naime, world music predstavlja „spoj svih utjecaja novoga doba“, „iznova pronađeni raj“, koji, s druge strane, svoju čovječnost iskazuje tehnokracijom, a širokogrudnost željom za profitom (Ibid.:108). Aubert (2007b:110) tvrdi kako postoji očevidan sukob između tradicionalnih muzika svijeta te svega onoga što predstavlja pojam world music. Jer dok prve: „afirmiraju posebne duhovne identitete etničkih zajednica, (...), world music teži žanrovskom stapanju i integraciji pod svaku cijenu“. Uspon i cvjetanje world musica u '80-im godinama 20. stoljeća označilo je nemilosrdnu potrebu zapadnog kapitalizma za: „novim izvorima inspiracije i inovacije, konstrukcijom novih izvora različitosti te za novim područjima proizvodnje i potrošnje“ (Connell & Gibson, 2004:351).


Za razliku od izraza world music, pojam etno (a koji se može promatrati u skladu s gore spomenutim tradicionalnim muzikama svijeta) ima nešto drukčije određenje, no ništa manje komplicirano. Smatram kako do komplikacija dolazi zbog nedovoljnog razgraničenja pojmova etno i folk, u čiju se jednadžbu sve više ubacuje i world music. Charles Hoffer (2013:354) piše kako je folk glazba: „glazba običnih ljudi partikularne nacije ili etničke grupe“, dok je etnička glazba ona koja predstavlja određenu kulturu, ali nije proizvod ljudi koji su dio te kulture. Tako Hoffer (Ibid.) tvrdi kako je sva folk glazba etnička glazba, ali sva etnička glazba nije folk glazba. No važno je napomenuti kako postoje razlike između korištenja nazivlja ovisno o geografskom području – na to je ukazala Marija Ristivojević (2009) u svom eseju Uloga muzike u konstrukciji etničkog identiteta. Ona piše kako je u stranoj literaturi rjeđe korištenje pojma etno, dok se za njegove sinonime koriste: „izrazi poput etničke (ethnic), tradicionalne (traditional) ili narodne (folk) muzike“ (Ristivojević, 2009:124). Sada je jasno kako i zašto često dolazi do zabune prilikom definiranja ovih pojmova. Isto tako, uputno je onda zapitati se što zapravo obuhvaća tradicionalna glazba i koja je njezina definicija? Aubert (2007:39, navedeno u Ristivojević, 2009:124) navodi kako je za njega tradicionalna glazba ona čiji su autori nepoznati, odnosno anonimni ili pak neprijavljeni – ovim mehanizmom se onda može selektirati i folk i etno glazba, pa možda ono što ostane izvan te kategorije spada u world music? Ristivojević (Ibid.:124) na temelju prethodnih razmatranja ističe moguću razliku između izraza etno i world. Izraz world music bi tako mogao biti popularni i sinkretički glazbeni žanr, a etno glazba: „nešto što je vezano prije za 'jednu' tradiciju nego za više, a i kao nešto što je 'autentično'“. Međutim, opet dolazimo do zida, jer što je zapravo 'autentično'? Može se reći i kako world music u sebi sadrži mnoge tradicionalne i etno elemente, ali je stvar u tome da ih world music zatim obrađuje i komercijalizira te stavlja na globalno tržište (Ristivojević, 2009:127).

Anka Str 1 HR2. Analiza primjera etno skupine Veja

Nakon ove teoretske polemike, uputno je analizirati jedan primjer, i to prema njegovoj klasifikaciji unutar polemiziranih pojmova. Analizirani primjer jest etno skupina Veja iz Pazina – razlog odabira upravo tog primjera jest njegova vremenska, ali i geografska relevantnost (u smislu blizine primjera ovom području). Etno skupina Veja osnovana je 2007. godine u Pazinu, a sa svojom stalnom postavom i djelovanjem počinje 2010. godine. Na njihovim internetskim stranicama piše kako se ova etno skupina bavi istraživanjem istarske narodne tradicijske glazbe koju izvodi u modernijim aranžmanima, koristeći razne tradicijske instrumente iz cijeloga svijeta. Već na samom početku analize susrećemo se sa nekoliko pojmova o kojima je bilo riječi ranije, ali bez faktora koji ih razgraničavaju. Zanimljivo je uvidjeti kako se njihov raspon djelovanja u velikoj mjeri poklapa s definicijama world musica kao pojma koji obuhvaća iskustva mnogih kultura ili pak povezuje 'egzotične' zvukove i instrumente sa današnjom modernom tehnologijom (Aubert, 2007b:105). Na facebook-stranici etno skupine Veja zabilježeno je kako je njihov glazbeni žanr: „Traditional/Folk/Ethno/World music“ – što još jednom potvrđuje gore spomenutu tezu o upotrebi svih pojmova o kojima je bilo riječi u teoretskom dijelu rada. Vejino poimanje tradicionalnog, na kojemu temelje svoje pjesme, tako bi se poklapalo i s Aubertovim viđenjem koje je spomenuto nešto ranije – zaista, na gotovo svakoj Vejinoj pjesmi piše da su stihovi preuzeti iz tradicionalnih istarskih napjeva (bez poznatog autora), a to vrijedi i za glazbu, čiji je aranžman dorađen od strane Gorana Farkaša, svirača i glavnog pjevača u skupini. Istarska ljestvica, prisutna u svakoj njihovoj pjesmi, kao i instrumenti koje koriste – mih, gajde, kaval, violinu, harmoniku i gitaru, bas gitaru, djembe i cajon – iskazuju tradiciju istarskog poluotoka (iako ne svi), no način na koji ih koriste nešto je sasvim drukčije i novo. Kako piše Marko Vukušić (2014) na portalu Muzika.hr, u isto vrijeme se u njihovoj glazbi miješaju tradicionalni istarski napjevi i lokalne pučke legende s folk-rockom šezdesetih, talijanskim veselicama, ali i sevdalinkama. Sudeći prema broju tuzemnih i inozemnih nastupa (Španjolska, Estonija, Italija, Francuska, Grčka), evidentno je kako ova etno skupina teži prepoznavanju javnosti, kao i da je u tome donekle i uspjela – što još jednom ukazuje na karakteristike world musica, ali i na svjetsku rasprostranjenost ovog izraza/pojma/žanra. Ne samo da etno skupina Veja sudjeluje na brojnim festivalima, već se njezin član i jedan od osnivača Veje, Goran Farkaš, odlučio i na promicanje kulturne baštine drugim putevima. Naime, Farkaš je 2009. godine počeo s organiziranjem TradInEtna – festivala tradicijske i etno glazbe (world music) u Pazinu, koji pruža suvremenu interpretaciju tradicionalne glazbe. Ono što je počelo kao skromni događaj, preraslo je višednevni cijenjeni festival, koji je rezultirao i udrugom TradInEtno kojoj je cilj: „očuvanje i promicanje kulture i kulturne baštine središnje Istre“. Dubravko Jagatić (2015) u svom internetskom članku, na portalu Ravnododna.com, piše kako je: „francuski world music magazin Trad Magazin uvrstio [je] debi album 'Dolina mlinova' hrvatske etno skupine Veja među 10 najboljih world music albuma objavljenih u svijetu 2014. godine“. Etno skupina Veja nije jedina takva skupina u Istri, ovdje se moraju spomenuti i Šćike, etno skupina iz Pićana – iako donekle različiti u izričaju, odlikuje ih korištenje tradicionalnih napjeva i instrumenata te njihovo spajanje s modernim elementima.

3. Zaključna razmatranja

Promatrajući navedene podatke, evidentno je kako etno skupina Veja uistinu pripada žanru world music, unatoč proturječjima koje taj pojam sadrži – ili pak, baš zbog njih. Pitanje koje se nameće jest pitanje moralnog tipa: u kojoj mjeri ove etno skupine (ali ne isključivo samo dvije navedene) promoviraju istarsku tradicionalnu glazbu ako u isto vrijeme istu modificiraju? Ovo pitanje vrijedi i za svu ostalu glazbu koja je deklarirana kao world music, međutim, kao što piše Aubert (2007a:134): „nostalgija za navodnom čistoćom pojedinih kultura, (...), u tom je smislu jednako opasna koliko i mondijalistička utopija o objedinjavanju kultura“. No ne može se zanemariti činjenica kako slušalac koji sluša određenu etno, ili world glazbu preko te glazbe dobiva dojam „o kulturi i etničkom identitetu zajednice iz koje muzika dolazi“ (Ristivojević, 2009:128). Slijedeći tu činjenicu, svakako postaje bitno kakav će taj dojam biti, no on ni ne može biti dojam o 'autentičnoj kulturi', kada je ta autentičnost dio neke, možda zaboravljene, izgubljene, ili pak promijenjene tradicije. U skladu s time, zanimljivo je samo ime analizirane etno skupine Veja, koje označava istarski obred bdijenja nad pokojnim – isto tako, ova etno skupina pazi na tradiciju koja predstavlja tog mrtvaca: „možda umre do kraja, a možda uskrsne...“ (Pernić, 2015; navedeno u Jagatić, 2015).

Za daljnje istraživanje bilo bi potrebno analizirati (nedavnu) pojavu etno izričaja u Istri, kao i njegovu komercijalizaciju. Isto tako, potrebno je geografski kontekstualizirati glazbeni identitet istarskog lokaliteta, posebice s obzirom na istarsku ljestvicu – arhaični tonski niz Istre i primorja. Ovdje bi možda bilo uputno koristiti Slobinovu (1992; navedeno u Hogan, 2007:8) etnomuzikološku ideju lokalnog kao 'višestruko artikuliranog prostora', gdje se teorijski inzistira upravo na lokalnom razumijevanju. Pitanje se nameće o tome je li navedena pojava etno izričaja neprekidna pojava „reinvencije tradicije“ ili je to tek nedavno buđenje, te kakvi su mogući smjerovi razvitka? Sve to, dakako, treba postaviti u kontekst globalizacije koja mijenja shvaćanje čvrstih uporišta, pa i shvaćanje nekad jasnih i definiranih kategorija. Ovim radom neka pitanja su se samo dotakla te se ukazalo na određenu nepodudarnost pojmova kao što su world music, etno ili tradicionalno. Za potpuniju analizu potrebno je više vremena, kao i upotrebe više teorijskih izvora.

4. Literatura

Knjige:
1. Hoffer, C., (2013), Music Listening Today, 4th ed., Boston: Schirmer, Cengage Learning
2. Ober, L., (2007), Muzika drugih: Novi izazovi etnomuzikologije, prijevod s francuskog: Jovanović, A., Beograd: Biblioteka XX vek
Članci:
1. Connell, J., Gibson, Ch., (2004), 'World music: deteritorializing place and identity', Progress in Human Geography, 28(3); str. 342-361
2. Hogan, E., (2007), 'Enigmatic Territories': geographies of popular music', Critical Public Geographies Working Paper UCC; str. 1-12
3. Ristivojević, M., (2009), 'Uloga muzike u konstrukciji etničkog identiteta', Etnološko-antropološke sveske 13, (N.S.) 2 (2009), str. 117-130; URL:, (pristupljeno 17.1.2016)
Poglavlja iz knjige:
1. Ober, L., (2007a), 'Velika pijaca: od susreta kultura do prisvajanja egzotike', u: Muzika drugih: Novi izazovi etnomuzikologije, prijevod s francuskog: Jovanović, A., Beograd: Biblioteka XX vek, str. 113-134
2. Ober, L., (2007b), 'World music: ili poslednje iskušenje Zapada', u: Muzika drugih: Novi izazovi etnomuzikologije, prijevod s francuskog: Jovanović, A., Beograd: Biblioteka XX vek, str. 105-111
Članci na internetu:
1. Jagatić, D., (2015), Veja: Najveća world music zvijezda je onaj tko ima jebeno dobrog menadžera!, URL:<http://www.ravnododna.com/veja-najveca-world-music-zvijezda-je-onaj-tko-ima-jebeno-dobrog-menadzera/3/>, (pristupljeno 13.1.2016.)
2. Vukušić, M., (2014), Šćike i Veja – etno blizanci iz Istre na koje moramo paziti, URL:<http://muzika.20minuta.hr/clanak/47572/komentari/scike-i-veja-etno-blizanci-iz-istre-na-koje-moramo-paziti.aspx>, (13.1.2016.)Veja noir.am