Silvia Vidović: Jezična relativnost i emocionalni i kulturološki aspekti bilingvalnosti

˝Granice mojeg jezika znače i granice mojeg svijeta˝ izjavio je slavni filozof Ludwig Wittgenstein 1922. godine, dok se u isto doba polagano formirala teorija koja je razmišljanja na tom tragu pokušala usustaviti u jedan jedinstveni znanstveni okvir – (ne)slavnu Sapir-Whorfovu hipotezu, kako je poslije imenovana prema svojim najpoznatijim proponentima. Poznata u općenitijem smislu i kao teorija o jezičnoj relativnosti, ona nalaže da jezik ima moć utjecati na naše razmišljanje, tj. da je jezik kojim se služimo u velikoj mjeri ˝krivac˝ za način na koji doživljavamo svijet.

Dok su implikacije takve pretpostavke jasne što se tiče govornika koji se služe samo jednim jezikom, pitanje koje se neizbježno nameće jest – a što je onda s bilingvalima? Da li oni, zbog dvaju jezika koji u (više-manje) jednakoj mjeri utječu na njihovo razmišljanje, dolaze i do dvije nešto različite percepcije svijeta, ovisno o jeziku kojim se služe? Te ima li nešto istine u popularnoj percepciji bilingvala kao ˝podvojenih ličnosti˝? Ovaj će rad nastojati pružiti barem djelomičan odgovor na takva pitanja, i to na ovakav način – prvo će biti postavljen teoretski temelj u obliku dijakronijskog pregleda ideje o jezičnoj relativnosti te kratkog osvrta na novija istraživanja na tu temu. Zatim će se predstaviti problematika vezana uz definiranje bilingvalnosti, ponuditi razrada nekoliko aspekata bilingvalnosti značajnijih za temu rada te dati sažet pregled percepcija o bilingvalizmu kroz povijest. Naposlijetku, znanstvena tumačenja na temu biti će kombinirana s osobnim iskustvima i svjedočanstvima kako bi se ponudio holistički pogled na intrigantan odnos između jezika, emocija i doživljaja sebstva u bilingvala te barem donekle približilo odgovoru na pitanje – znače li nužno dva jezika i dva različita emocionalna i misaona sklopa, tj. različite ličnosti?  

 Ključne riječi: bilingvalnost, bilingvali, bilingvizam, jezična relativnost, Sapir-Whorfova hipoteza, emocije, identitet