Zimmermann, Nina: Shirin Neshat „Whispers“

U završnom radu Zimmermann Nina bavi se analizom fotografije „Whispers“, iranske fotografkinje Shirin Neshat. Putem navedene fotografije autorica završnog rada teži objasniti kompleksnost fotografije kao medija današnjice. Pritom, fotografija utječe na društvo i kulturu, ali i kultura i društvo na fotografiju. Završni rad kompleksna je cjelina unutar koje autorica prikazuje kratak presjek povijesti Irana te iznosi kratku biografiju umjetnice Shirin Neshat kako bi fotografiju smjestila u kontekst u kojem je nastala. Analizirajući medij fotografije, autorica svoje tvrdnje potkrepljuje citatima poznatih teoretičara poput Marshala McLuhana, Susan Sontag, Raymonda Williamsa, Rolanda Barthesa… 

 

Zimmermann, Nina: Shirin Neshat „Whispers“. Završni rad. Rijeka. 2012.