Radovi i način referiranja

RadoviKriteriji odabira radova

Kriteriji odabira radova svode se na razinu znanstvenog pristupa, primjene kritičke teorije kulturalnih studija i argumentaciju u skladu s interdisciplinarnom naravi kulturalnih studija. Radove mogu poslati svi zainteresirani studenti i studentice kao i oni koji su završili svoje akademsko obrazovanje u protekle dvije godine.

Svaki rad priložen za objavljivanje prolazi kroz postupak recenziranja od strane članova uredništva. Pridržava se pravo da se rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika.

O načinu referiranja

Navode iz djela drugih autora valja označiti u tekstu, a ne u bilješkama. Ako se navode tuđe ideje, podaci, rezultati, hipoteze i slično, a da se pritom ne citira doslovce, izvor se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora i godinu izdanja; ako je u popisu literature više autora istog prezimena, dodaje se i inicijal imena. Ako su dva autora jednog djela, stavljaju se oba prezimena, npr. (M. Foucault, J. Derrida, 1968.). Ako su autora tri i više, iza imena prvog autora stavlja se kratica "et al.", a ostali se autori ne navode, npr. (Deleuze et al., 1984.). Ako je u popisu literature navedeno više radova istog autora koji su objavljeni iste godine, razlikuje ih se slovima a, b, c itd. koja dolaze iza oznake godine, npr. (Biti, 1998b.). Ako se djela drugih autora citiraju doslovce, iza oznake godine izdanja stavlja se zarez, točka te broj stranice, npr. (Keane, 1991., 84.). Navodi i citati iz dnevnog, tjednog i sličnog tiska mogu se navoditi na dva načina. U slučaju navođenja vijesti, objavljenih dokumenata ili podataka, dakle tekstova u kojima autorstvo nije naglašeno ili je nepoznato, kurzivom navodi se naziv tiskovine i nadnevak izdanja, npr. (Novi List, 23. V. 2010.). Ako se iz dnevnog, tjednog i sličnog tiska navode izrazito autorski članci i navode teze njihovih autora (komentari, kolumne i sl.), podaci o izvoru stavljaju se u popis literature te se navode kao i ostali članci, npr. (Šnajder, 2010.). Navodi i citati djela koja su preuzeta sa interneta navode se poput ostalih, ovisno je li riječ o članku iz časopisa, knjizi i dr.

Bilješke se označavaju arapskim brojevima povrh zadnjeg slova riječi na koju se odnose, a navode se ispod crte na stranici na kojoj su označene (fusnote, footnotes). Bilješke valja koristiti isključivo za dodatna pojašnjenja, digresije ili komentare. Bibliografija (popis literature) sadrži sve radove koji se navode u tekstu i to poredane abecednim redom prema prezimenima autora (odnosno imenima ako ima više autora istog prezimena). Radovi istog autora navode se kronološkim redom objavljivanja na način da posljednje objavljeno djelo dolazi prvo. Ako se navodi više radova istog autora objavljenih iste godine, valja ih razlikovati slovima (a, b, c, itd.) iza oznake godine objavljivanja.

Primjeri navođenja djela u popisu literature:

članak u časopisu: Bilgrami, Akeel: "What is a Muslim". Critical Inquiry, ur. Appiah, K. A., Gates, H. L. vol. 18. br. 4., 1992.

članak u zborniku: Foucault, Michel: "Poredak diskursa". Znanje i moć, ur. H. Burger. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1994.

knjiga:Krleža, Miroslav: Hrvatski bog Mars. Zagreb: Tipex, 1995.

djela sa interneta (primjer časopisa):Bey, Hakim: The temporary autonomous zone. New York: Autonomedia Anti-copyright, 1991. Hermetic library, preuzeto 21.12. 2009.